کمیسیون فرهنگی و گردشگری که اعضای اصلی آن مرکب از هیئت نمایندگان اتاق ایران و اوکراین هستند با بکارگیری مشاوران مجرب در دو حوزه گردشگری و فرهنگ سعی در ارائه راهکارهای مناسب برای تسهیل و حل مشکلات موجود دارد . این کمیسیون  از کلیه صاحبنظران بخش خصوصی و تشکلها و بخش دولتی در جلسات، نشستها و کارگروههای خود بهره گیری مینماید تا در راستای بهبود محیط کسب و کار و اشتغال گامی هرچند کوچک در راستای اعتلای میهن اسلامی بردارد.