کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران و اوکراین، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی، متشکل از انجمنهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه کشاورزی و صنایع غذایی قدم بر می دارند.